Functional Safety Engineer

Functional Safety Engineer

**ENGLISH BELOW**

Functie: Functional Safety Engineer
Looptijd: Onbepaalde tijd
Salarisindicatie: € 3.500,- tot € 5.000,-

Ben jij programmeur of technische auditor en heb je ervaring met het keuren van ontwerpen van leveranciers? Heb jij een passie voor veiligheid en ben je klaar om jouw carrière een lift te geven? Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime:

Auditor besturingstechniek/Functional Safety Engineer

De technische toehoorder kijkt mee bij het creëren van een ontwerp van leveranciers en geeft adviezen ter verbetering. Jij bent de auditor, dé expert in kwestie op jouw vakgebied. We zijn op zoek naar een klantgerichte (ex)programmeur die aan een volgende stap in zijn carrière toe is. Je zou het wel kunnen, maar zin in de hele dag ontwerpen iets iets anders. Wél wil je graag nog de diepte in met betrekking tot het auditoren van ontwerpen van liften bouwers en leveranciers.

Je signaleert eventuele tekortkomingen in een ontwerp, een systeem of een technisch voorstel en draagt verbeterpunten aan. Jouw audit omvat de technische aspecten van een (deel)project wat getoetst wordt op veiligheidsaspecten voor bestaande en toekomstig opererende liftsystemen.

Als Functional Safety Engineer ben jij of word jij deskundig op het gebied van de functionele veiligheid van toegepaste procesbesturing, automatisering en hardware (Programmable Electronic Safety Systems) op het gebied van liftinstallaties. Je valideert en certificeert toegepaste veiligheidssystemen. Wanneer je niet de wereld aan ontdekken bent met je collega’s, ben je op het kantoor in Amsterdam te vinden voor het uitwerken van je rapportages en bij te praten met de andere collega’s. Deze verhouding ligt rond de 70:30 voor binnen- en buitenland.

Dit kan natuurlijk niet zomaar iedereen. Heb jij..

 • Een afgeronde opleiding HBO Besturingstechniek, Elektronica, Elektrotechniek, Mechatronica of Informatica;
 • Ervaring met schrijven of valideren/testen van procesbesturingen;
 • Werkervaring in een internationale setting en heb je geen bezwaar tegen reizen.

Naast deze mooie baan bieden we je ook nog het volgende:

 • Werken met specialistische techniek en veel (inter-)nationale contacten;
 • De opleidingsmogelijkheid om je te ontwikkelen en te verdiepen;
 • Een zeer stabiele werkomgeving;
 • Kans om de hele wereld te rond te reizen samen met collega’s om complexe certificatietrajecten uit te voeren en de liftindustrie te informeren over de laatste toepassingen van Programmable Electronic Safety Systems (PESS)
 • Fijne informele werksfeer en een goede verhouding tussen werk en privé;
 • Goede arbeidsvoorwaarden;
 • Een auto, laptop, telefoon en sportabonnement van de zaak.

Word jij hier een gelukkig mens van en herken jij jezelf in het profiel? We ontvangen graag je elevator pitch! Meer informatie over deze vacature? Neem contact op met Jeroen Beentjes op 06 55128573.

What’s next

 • Je hoort binnen 48 uur van hem, beloofd.
 • Wanneer hij net zo enthousiast is over jouw profiel als jij over de rol en het bedrijf, nodigt hij je snel uit voor een persoonlijke kennismaking.
 • Als jullie er beiden over uit zijn dat dit de volgende stap moet zijn in jouw carrière, introduceren we je bij onze opdrachtgever.
 • Bij een positieve respons volgt er ook met hen, snel een kennismaking. En hopelijk een tweede gesprek.
 • .. en start jij aan jouw nieuwe job!

___________________________________________________________________________________________________________________

 

**ENGLISH**

Position: Functional Safety Engineer

Duration: Indefinite period

Salary indication: € 3.500, up to € 5.000,-

Are you a programmer or technical auditor and do you have experience in inspecting designs from suppliers? Do you have a passion for safety and are you ready to give your career a lift? We are immediately looking for a full-time:

Functional Safety Engineer

The technical audience participates in the creation of a design for suppliers and gives advice for improvement. You are the auditor, the expert in your field. We are looking for a customer-oriented (ex) programmer who is ready to take the next step in his career. You could, but fancy all day designing something different. You would, however, like to go into more depth with regard to the auditing of designs for lift builders and suppliers.

You identify any shortcomings in a design, a system or a technical proposal and suggest points for improvement. Your audit includes the technical aspects of a (sub) project, which is tested for safety aspects for existing and future operating lift systems.

As a Functional Safety Engineer you are or will be an expert in the field of functional safety of applied process control, automation and hardware ( Programmable Electronic Safety Systems) in the field of elevator installations. You validate and certify applied safety systems. If you are not discovering the world with your colleagues, you can be found at the office in Amsterdam to develop your reports and to catch up with other colleagues. This ratio is around 70:30 for the Netherlands and abroad.

Of course, not just anyone can do this. Do you have..

 • A completed HBO study in Control Technology, Electronics, Electrical Engineering, Mechatronics or Computer Science;
 • Experience with writing or validating / testing process controls;
 • Work experience in an international setting and you have no objection to traveling.

In addition to this great job, we also offer you the following:

 • Working with specialist technology and many ( inter ) national contacts;
 • The training opportunity to develop and deepen yourself;
 • A very stable working environment;
 • Opportunity to travel around the world with colleagues to carry out complex certification processes and inform the elevator industry about the latest applications of Programmable Electronic Safety Systems (PESS)
 • Nice informal working atmosphere and a good work-life balance;
 • Good working conditions;
 • A car, laptop, telephone and sports subscription from the company.

Will this make you a happy person and do you recognize yourself in the profile? We look forward to receiving your elevator pitch! More information about this vacancy? Please contact Jeroen Beentjes on 06 55128573.

What’s next

 • Contact us directly or send a short motivation + your resume to jeroen@youmanworks.nl
 • You will hear from him within 48 hours, promise.
 • When he is as enthusiastic about your profile as you are about the role and the company, he quickly invites you for a personal introduction.
 • If you both agree that this should be the next step in your career, we will introduce you.
 • If the response is positive, they will soon be introduced to them. And hopefully a second interview.
 • .. and you start your new job!