fbpx

Privacy Verklaring

YOUMANworks is verantwoordelijk voor het correct omgaan met gegevens en zijn van toepassing op jou als (aanstaande) kandidaat, werknemer, werkgever of opdrachtgever en mede ook als gebruiker van onze website. Hoe we dit doen lichten we graag toe in onderstaande privacyverklaring.

1. Gebruik van onze website youmanworks.nl

Wanneer je onze website bezoekt slaan we geen persoonsgegevens op. Wel verzamelen we, zoals veel andere websites, niet-identificeerbare informatie over het gebruik van onze website via Google Analytics. Deze informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en helpt daarmee het verbeteren van de website. Deze technische gegevens (uitgezonderd datgene je opstuurt) mogen aan derden worden verstrekt en kunnen opgeslagen worden voor toekomstig gebruik. Dit betreft nadrukkelijk de technische informatie en niet de persoonsinformatie.

We onderhouden met zorg onze website en staan daarbij open voor suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van onze website. Ook als je vermoed dat er informatie opstaat dat niet volledig is of juist is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de enigerlei (in)directe schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website.

 

2. Cookies

YOUMANworks maakt gebruik van cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Een cookie is een bestand dat op jouw computer of smartphone wordt opgeslagen en daarmee bij een vervolgbezoek op onze website wordt herkend. Uiteraard heb je de keuze om je af te melden voor cookies. Dit is via je internetbrowser in te stellen en hier kun je eerder opgeslagen informatie via je browser verwijderen.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de anonieme input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.
Wij gebruiken het volgende type cookies:

 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker;
 • Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statische doeleinden;
 • Marketing cookies: Marketingcookies op youmanworks.nl worden gewoonlijk geplaatst door advertentienetwerken. Deze netwerken zijn ondernemingen die optreden als tussenpersonen tussen YOUMANworks en adverteerders.

 

3. E-mail

De informatie in de e-mail berichten van YOUMANworks is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer u een e-mail bericht van YOUMANworks per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken u dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. YOUMANworks aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.

 

4. Persoonsgegevens

YOUMANworks verzamelt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij deze bij ons achterlaat. Dit kan via een persoonlijke kennismaking, onze website, telefonisch, per e-mail of op een andere manier aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Het verzamelen van persoonsgegevens is voor onze diensteverlening van belang om onze bedrijfsactiviteiten goed en volledig uit te kunnen oefenen, het bemiddelen van kandidaten bij onze opdrachtgevers voor zowel vaste als tijdelijke banen.

Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze dienstverlening waaronder werving en selectie, het projectmatig inzetten van kandidaten, HR-advies en aanverwante diensten.

We gebruiken je gegevens om jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen, waaronder ook het checken van referenties. En ook voor het op de hoogte kunnen houden met informatie over onze dienstverlening (vacature of kandidaten update), het kunnen aangaan en onderhouden van een werknemers- of bemiddelingsrelatie en hiervoor de noodzakelijke administratie voor te kunnen uitvoeren, het kunnen vastleggen van een opdracht bij onze opdrachtgever in een overeenkomst met de opdrachtgever en die te onderhouden, een opdracht bij onze opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en die overeenkomst te onderhouden en na te komen, als we voor een opdrachtgever gegevens moeten verwerken voor een pre-employment screening (PES), voor het registreren en verwerken in onze administratie en de daarvoor bestemde systemen, wanneer je ziek bent wij onze re-integratie verplichtingen kunnen nakomen, voor het (laten) uitvoeren van interne controles, bedrijfsveiligheid, audits en accountantscontroles, voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering, subsidies, premiekortingen e.d. en kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

YOUMANworks verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk, en soms ook verplicht zijn, om ons werk goed te kunnen doen. Aanvullende gegevens die je deelt kunnen ons veelal helpen om onze dienstverlening beter uit te voeren, dus beter kunnen afstemmen tussen kandidaat en opdrachtgever. Zelf ben je verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die je aan ons verstrekt. Alleen de medewerkers van YOUMANworks die daartoe bevoegd zijn kunnen bij deze gegevens.

 

De gegevens die we bij inschrijving vragen zijn:

 • NAW-gegevens, e-mail, telefoon en andere contactgegevens;
 • Gegevens over geboorte, leeftijd en geslacht;
 • Curriculum Vitae met daarin informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Een overzicht van gevolgde trainingen, opleiding en/of testen;
 • Beschikbaarheid en huidig en gewenst salaris +voorwaarden;
 • Ambities, voorkeuren en waar je toekomstige baan aan moet voldoen;
 • Andere gegevens die relevant kunnen zijn zoals referenties, getuigschriften en/of diploma’s.

 

Wanneer je via YOUMANworks op een project wordt ingezet dan vragen we een aantal aanvullende gegevens:

 • Bankrekeningnummer;
 • Nationaliteit, BSN-nummer en een kopie van een identiteitsbewijs of werkvergunning;
 • Historie m.b.t. eerdere arbeidsbemiddelingen (i.v.m. het opvolgend werkgeverschap) en overige gegevens die gerelateerd zijn personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Overige gegevens die vereist worden vanuit de wet of noodzakelijk zijn met het oog op de toepassing hiervan.

 

Wanneer je als zzp’er via ons een opdracht gaat uitvoeren leggen we een dossier aan met deze aanvullende gegevens:

 • Bedrijfsgegevens zoals bekend bij de KvK;
 • Informatie m.b.t. verzekeringen, betalingsafspraken en geheimhouding, dit leggen we vast in een ‘modelovereenkomst’.

 

YOUMANworks bewaart persoonsgegevens in een daarvoor ingerichte en beveiligde omgeving. Wij delen deze gegevens alleen met toestemming van de kandidaat.

Je hebt het recht om op iedere moment jouw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Je kunt ook op ieder moment aangeven dat je de gegevens wil verwijderen, dat kun je doorgeven door te bellen of een bericht te sturen naar info@youmanworks.nl. We zullen hier spoedig op reageren en aan je verzoek voldoen nadat we de nodige gegevens bij je hebben opgevraagd om er zeker van te zijn dat het om jou gaat.

 

YOUMANworks hanteert bewaartermijnen en zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Dit zijn de termijnen die wij minimaal aanhouden. Gegevens worden alleen langer bewaard als wij niet verplicht zijn deze gegevens na een bepaalde termijn te verwijderen en wij de gegevens nodig hebben voor onze dienstverlening.

Jouw persoonsgegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen (CV, werkervaring, opleiding, enz.) blijven met jouw toestemming bewaard tot maximaal één jaar na het beëindigen van de laatste sollicitatieprocedure. Na een jaar ontvang je van ons een bericht waarin we jouw toestemming vragen om je gegevens nog een jaar te bewaren.

YOUMANworks zal alleen in overleg en met toestemming jouw gegevens delen met derden. Dit zijn de opdrachtgevers van YOUMANworks waar wij mogelijkheden zien die aansluiten bij jouw wensen en we je daarmee helpen aan een nieuwe baan of project.

Ook delen we je gegevens met derden als dit noodzakelijk is op grond van andere wettelijke rechtsgronden, zoals een wettelijke verplichting, denk aan de Belastingdienst, uitkeringsinstanties, et cetera. Met bedrijven die in opdracht van YOUMANworks werkt sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te waken voor eenzelfde niveau van beveiliging van je gegevens.

 

5.Beveiliging

YOUMANworks vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk en heeft gepaste maatregelen genomen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom zijn onze systemen beveiligd met wachtwoorden en hebben we fysieke maatregelen voor de toegangscontrole.

 

6. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) van een datalek

Als je twijfelt en/of vragen hebt over de bescherming van jouw gegevens of het vermoeden hebt dat er misbruik van wordt gemaakt, neem dan contact met ons op via jouw contactpersoon bij YOUMANworks of stuur een e-mail naar info@youmanworks.nl.

Heb je een vermoeden van een datalek neem dan direct contact op, dit kan door middel van telefoonnummer 020-2101790 of via info@youmanworks.nl.

 

7. Wijziging privacyverklaring

YOUMANworks kan zijn privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele privacyverklaring staat te allen tijde op onze website, www.youmanworks.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2021.

 

8. Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 31 mei 2021 onder nummer 81949901, van toepassing.